Socha sv. Michala archanjela z Michalskej veže – digitalizácia pred reštaurovaním

ORTOFOTOMOZAIKY

OBJEKTOVÁ PANORÁMA

MAKROSNÍMKY

HDR A MULTIEXPOZÍCIE, KONTROLOVANÉ OSVETLENIE