Digitalizované zameriavanie objektov

Laserové 3D skenovanie

Komplexné bezkontaktné priestorové zameranie interiéru a exteriéru stavebných objektov, skládok, lomov, archeologických názlezísk, jaskynných útvarov… Výstupom takéhoto merania je virtuálne mračno bodov reprezentujúce daný priestor v mierke 1:1.
Takto digitalizovaný objekt slúži ako podklad pre ďalšie výstupy potrebné pre tvrobu 3D modelov, 2D dokumentácie a archivácie.

 • bezkontaktná metóda merania

 • rýchlosť a presnosť

 • neselektívne meranie

Fotogrametria

Fotogrametria je súbor metód pre získanie kartografických alebo geodetických súradníc, rozmerových súradníc stavieb, budov a  objektov na základe analógovej, alebo digitálnej fotografie.

 • Letecké a pozemné snímkovanie

 • bezkontaktná metóda merania

 • textúrované 3D modely

 • ortofotomozaiky vo vysokm rozlíšení

Virtuálne prehliadky

Interaktívne virtuálne prehliadky objektov slúžia na lepšiu orientáciu projektantov pri vykreľovaní dokumentácie, taktiež sú nástrojom na prezentáciu realizovaných rekonštrukcií objektov.

 • reverzný inžiniering

 • prezentácia objektov

 • bezbariérový prístup prezentácie kultúrnych pamiatok a expozícií

CAD a BIM projektovanie

Získané priestorové údaje o digitalizovaných objektoch následne prevádzame do ich vektorovej podoby pomocou tvorby 3D modelov a technickej dokumentácie.

 • reverzný inžiniering

 • tvorba vektorových parametrických 3D modelov

 • tvorba technickej dokumentácie

GIS

Geografické informačné systémy (GIS) je zoskupenie softvéru a hardvéru, údajov, personálu a užívateľov, ktoré sa zameriava na zber a využívanie údajov o rôznych veličinách a objektoch (hmotných, nehmotných alebo abstraktných), ktoré majú obsiahnutý aspekt polohy na Zemi.

 • mobilné mapovanie v extra a intraviláne

 • kartografické práce

 • stanovenie objemov a plôch skládok sypkých materiálov

Obnova pamiatok

3D modelovanie a vizualizácie

Tvorba profesionálnych 3D virtuálnych modelov architektonických objektov, interiérov a dizajnových prvkov podľa existujúcej technickej dokumentácie. Tvroba animácií. Rendering výstupov vo vysokom rozlíšení.

 • modely spracované v logických celkoch

 • fotorealistické výstupy

 • možnosť kreatívnej participácie

Ochrana pamiatky je súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote. Zahŕňa v sebe všetky činnosti, ktorých cieľom je zabrániť pôsobeniu škodlivých vplyvov, ktoré ohrozujú hmotu a vzhľad pamiatky či jej samotnú existenciu.

 • zachovanie pôvodnej hmoty a vzhľadu pamiatky

 • zachovanie pamiatky na pôvodnom mieste a v pôvodnom prostredí

 • zachovanie pôvodnej funkcie pamiatky

Uplatnenie

Naše služby sa dajú uplatniť v nasledovných odvetviach a pracovných činnostiach.

Reverzný inžiniering

Projekcia

Kultúrne dedičstvo

Stavebníctvo

Energetika

Verejná správa

Mapovanie

IT

Ateliér Nitra:
Štefánikova trieda 4/7
949 01 Nitra

Kontakt:

mail: info@pkdigital.sk

tel: +421 940 65 69 75
tel: +421 905 33 44 17

Fakturačné údaje:

PK Digital s. r. o.
Šoltésovej 346/1 017 01 Považská Bystrica

IČO: 52183785
DIČ: 2120937016
IČ DPH: SK2120937016